Algemene voorwaarden

 

1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen besteller en Bloeiend, onderdeel van Uniflora b.v. tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bloeiend uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • 1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Bloeiend.

2 Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1 Tussen Bloeiend en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Bloeiend accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Bloeiend beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

 • 3.1 Bloeiend behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Bloeiend Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • 3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4 Betaling

 • 4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Bloeiend aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • 4.2 Bij het gebruik van de iDEAL betaling die door Bloeiend voor automatische incasso wordt ingezet, geeft Besteller Bloeiend toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 • 4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 • 4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 • 4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Bloeiend gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 • 4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Bloeiend uitsluitend elektronisch aangeboden.
 • 4.7 Het door Bloeiend te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Bloeiend te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

5 Levering, levertijd en uitvoering

 • 5.1 Wij bezorgen in diverse plaatsen in Zuid-Holland.
 • 5.2 Levering geschiedt op kosten van Bloeiend op het bij de bestelling opgegeven adres.
 • 5.3 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
 • 5.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door Bloeiend aangegeven dagen.
 • 5.5 Bloeiend bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
 • 5.6 Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • 5.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of een afspraak te maken om het af te halen in de dichtstbijzijnde winkel.
 • 5.8 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt Bloeiend het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

6 Herroeping

 • 6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 • 6.2 Echter, producten van Bloeiend die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
 • 6.3 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Bloeiend retourneren conform de door Bloeiend gegeven instructies.
 • 6.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Bloeiend, Papsouwselaan 480C 2624 EP Delft.
 • 6.5 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
 • 6.6 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Bloeiend de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

7 Gegevensbescherming

 • 7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

8 Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Bloeiend garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Bloeiend verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • 8.2 Bloeiend garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9 Wijzigingen

 • 9.1 Bloeiend behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

10 Ontbinding

 • 10.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Bloeiend de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Bloeiend gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Bloeiend behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

11 Geschillen en toepasselijk recht

 • 11.1 Op alle verbintenissen tussen Bloeiend en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.